اعضای هیات مدیره و مدیران

اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت زفتا
شهاب الدین افلاکی
بهمن کمائی رستمی

آقای شهاب الدین افلاکی

سمت: عضو هیات مدیره

ایمیل:s.aflaki@zafta.ir

آقای سعید سیما

سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

ایمیل:s.sima@zafta.ir

آقای بهمن کمائی رستمی

سمت: رئیس هیات مدیره

ایمیل:b.rostami@zafta.ir

arghand
شفیع حسینی

آقای علی اکبر ارغند

سمت: عضو هیات مدیره

ایمیل:a.arghand@zafta.ir

خانم شفیع حسینی

سمت:عضو هیات مدیره

ایمیل:mir@zafta.ir