منقضی شد: مناقصه:۱۰۵-۹۷ تعداد۱۴دستگاه سرور HP DL 380 G10

۹۷-۱۰۵ تامین تعداد ۱۴ دستگاه سرور HP DL 380 G10 شرکت زیرساخت فن آوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه:۱۰۵-۹۷ تعداد۱۴دستگاه سرور HP DL 380 G10