منقضی شد: ۹۷-۱۰۷ اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات شبکه سایت بحران (زنجان) بانک تجارت

اصلاحیه و تغییرات مناقصه شماره ۱۰۷-۹۷خریدتجهیزات شبکه سایت بحران (زنجان) بانک تجارت دانلود سند اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات سایت زنجان