پشتیبانی شبکه

 1. خدمات مشاوره ، طراحی ، اجرا و پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی شبکه های محلی و گسترده (WAN,LAN)
 2. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی  راهکارهاي جامع مانیتورینگ شبکه
 3. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی  راهکارهاي کنترل دسترسي و هويت سنجي مبتنی بر Cisco ISE
 4. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی سرویس  ویدئو کنفرانس مبتنی بر راهکار جامع و یکپارچه  سیسکو Cisco Collaboration
 5. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی سرویس های مایکروسافتی در سطح Enterprise
  •  Active Directory
  • System Center
  •  DHCP , DNS، FileServer  ، WSUS
  • Exchange (سرویس ایمیل سازمانی)
 6. خدمات معماری ، اجراء و پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی بانک های اطلاعاتی Oracle
 7. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی NTP سرور
 8. خدمات طراحی ، اجرا و پیاده سازی ، نگهداری و پشتیبانی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارائی های دیجیتال بانک