منقضی شد: شماره مناقصه: ۱۰۳-۹۷

شرح آگهی: شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط امنیت سایت اسکندری واگذار نماید.