گالری تصاویر شرکت زفتا

هیات-مدیره1401

هیات مدیره شرکت زفتا

واحد اداری ۱۴۰۱
مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱
مدیریت پشتیبانی ۱۴۰۱
مدیریت مالی ۱۴۰۱
مدیریت زیرساخت ۱۴۰۱
مدیریت توسعه کسب و کار۱۴۰۱
دبیرخانه ۱۴۰۱
مدیریت زیرساخت ۱۴۰۱
مدیریت بازرگانی
مدیریت پشتیبانی
مدیریت بازرگانی سال۱۴۰۰
مدیریت پشتیبانی سال ۱۴۰۰
مدیریت اداری و منابع انسانی
واحد امنیت
مدیریت منابع انسانی سال۱۴۰۰
واحد امنیت سال۱۴۰۰
هفت سین 1400 زفتا